×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin, sağlık hizmeti almak üzere ilgili birimlere başvuruları ile sağlık raporlarında izlenilecek usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, Çankaya Üniversitesine kayıtlı bütün öğrencileri kapsar.

Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
İlgili birim yöneticiliği: Öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, dekanlık, bölüm başkanlığı, enstitü, meslek yüksekokulu müdürlüklerini
İlgili yönetim kurulu: Çankaya Üniversitesinin üniversite, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarını,
Sağlık hizmeti sunucusu: Aile sağlık merkezleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan sağlık kurumlarını,
c) Sağlık Merkezi: Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezini,
d) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Merkezi veya Sağlık Hizmeti Sunucularına Başvuru

Başvuru Yöntemi
Madde 4- (1) Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin bedensel ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer Sağlık Merkezidir. Öğrencilerin, başvuruları sırasında öğrenci kimlik kartını göstermeleri gerekir. Sağlık Merkezine başvuran öğrencinin ilk muayenesi burada yapılır.
(2) Sağlık Merkezi gerekli gördüğü hallerde öğrencileri ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirebilir.
(3) Sağlık Merkezi, toplum sağlığının korunması amacıyla, gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.

Sağlık Hizmeti Sunucularına Başvuru
Madde 5 (1) Üniversitenin eğitim-öğretime açık olduğu süreler içinde, öğrencinin Sağlık Merkezi’ne başvurması esastır. Ancak acil müdahale veya ikamet yeri uzaklığı nedeniyle ve/veya tatil günlerinde Ankara içindeki Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşları ile aile hekimlerine başvurabilirler.

İl Dışındaki Sağlık Hizmeti Sunucularına Başvuru
Madde 6 (1) Öğrenciler, yarıyıl, yaz veya resmi tatillerinde bulundukları yere en yakın resmi sağlık kuruluşlarına başvurabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Raporları

Raporların Teslimi
Madde 7 (1) Öğrencilerin, aldıkları raporları, raporun bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Çankaya Üniversitesi Evrak Arşiv Birimine teslim etmeleri gerekir. Raporun bir örneği elektronik ortamda arşivlenir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen raporlar işleme alınmaz.
(2) Sağlık Merkezince kabul edilen 1-3 günlük raporların, rapor bitim tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içinde, dört veya daha fazla günü kapsayan raporların 3 (üç) iş günü içinde kayıtlı olduğu ilgili birim yöneticiliğine dilekçe ekinde teslim edilmesi gerekir.
(3) Rapor süresi içerisinde öğrencinin daha önceden duyurulmuş bir ders değerlendirmesi (haftalık sınav, ara sınav, final sınav, sözlü, proje teslimi, jüri, teknik gezi vb.) varsa, söz konusu değerlendirme tarihinden itibaren en geç 24 saat içerisinde raporun aslını veya elektronik ortamda bir örneğini kayıtlı olduğu ilgili birim yöneticiliğine ulaştırmalıdır.

Raporların Geçerliliği
Madde 8 (1) Sağlık Merkezi tarafından düzenlenen raporlar ve aile hekimlerinden alınan sağlık raporları ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanınan hastane ve sağlık kuruluşlarından alınan ve onaylanmış raporlar geçerlidir.
(2) Yurt dışındaki bir kurumdan alınan raporların, İngilizce olması veya yeminli tercüman tarafından tercüme edilip onaylanması gerekir.
(3) Sağlık raporunun işleme alınabilmesi için “istirahat” içerikli olması gerekir. Durum bildirir belge veya refakatçı raporu işleme alınmaz.
(4) On günü aşan raporların heyet raporu olması zorunludur

Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler
Madde 9 – (1) Sağlık Merkezince onaylandıktan sonra birim yöneticiliğine iletilen raporlar ilgili öğretim elemanlarına duyurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Raporlu Öğrencilerin Hak ve Görevleri
Madde 10 – (1) Usule uygun olarak sağlık raporlu olan öğrencilerle ilgili işlemler, dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında ilan edilen kurallara göre yürütülür.
(2) Sağlık Merkezine başvuran öğrencinin sağlık durumu istirahat etmesini gerektirdiği veya toplum sağlığı açısından risk oluşturduğu hallerde en fazla on güne kadar sağlık raporu düzenlenir.
(3) Sağlık Merkezi tarafından onaylanmayan sağlık raporları hakkında öğrenci; kayıtlı olduğu ilgili birim yöneticiliğine tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde itiraz edebilir.
(4) İtirazlar ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Sağlık Sebebiyle Mazeret Hali
Madde 11 – (1) Sağlık sebebiyle ortaya çıkan mazeret durumunda;
Öğrenci, üniversitedeki faaliyete yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa kaza tutanağını veya ilgili trafik biriminden alacağı o mahalde bulunduğunu belirten bir belgeyi,
Birinci dereceden yakınlarının; kaza geçirmesi sonucu acilen hastaneye kaldırılması durumunda veya vefatlarında ilgili belgeleri,
Ulaşımı olanaksız kılan bir doğal afet söz konusu ise, öğrencinin sınav tarihinde bulunduğu yerleşim biriminin mülki amirliğinden alacağı, orada bulunduğuna dair bir belgeyi,
kayıtlı olduğu ilgili birim yöneticiliğine vaka tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde ulaştırması halinde mazeretin geçerliliği ilgili birim yöneticiliği tarafından değerlendirilir.
Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girmesinden önce alınan sağlık raporları önceki yönerge hükümlerine tabidir.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 12- 06.05.2014 tarih ve 2014/19 sayılı Mütevelli Heyet Kararı ile kabul edilmiş olan “Çankaya Üniversitesi Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 13 – (1) Bu yönerge Mütevelli Heyetin onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 – (1) Bu yönerge Çankaya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
Ek-1) Çankaya Üniversitesi Dış Sağlık Kurumu Rapor Onayı İstek Formu (Form No: 01/00)

Mütevelli Heyet K.T /26.04.2018/19