Raporlar

 

Hasta muayenesi sonucuna göre hekim tarafından uygun görül düğünde akademik, idari ve öğrencilere DİNLENME RAPORU düzen lenilmektedir.Öğrencilerin, sağlık merkezi dışın dan aldıkları din lenme raporları kurum hekimimiz tarafından;  tıbbi ve üniversi temiz yönetmeliğine uygunluk yönünden değerlemdirilmektedir.

Çankaya Üniversitesi YÖNETMELİĞİ ne göre;

Üniversite Birimlerinin Bulunduğu Yerler Dışındaki Hastanelere Başvuru

Madde 5- Yarıyıl ve yaz tatilleri ile hafta sonu tatili,dini ve resmi bayram tatillerinde öğrenciler, doğrudan bulundukları yere en yakın sağlık kuruluşlarına başvurabilir. Ayrıca; sosyal, kültürel ve sportif amaçla görevli/izinli olarak Ankara dışına giden öğrenciler ile mezuniyet durumunda olduğu için devam zorunluluğu bulunmayan öğrenciler bulundukları yerlerdeki sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurabilir.

 
Raporların Geçerliliği

Madde 6- Raporlar, verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi hekim lerinin düzenlediği raporlar ile,bu Yönetmeliğin 4 üncü ve5 inci maddesi hükümlerine uygun olarak başvurulan sağlık kuruluşlarından alınan ve Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince kabul edilen raporlar geçerlidir. Öğrencilerin,aldıkları raporları,ra porun bitiminden en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezine teslim etmeleri gerekir. Aksi halde raporları kabul edilmez. ( NOT: Raporlar evrak departmanına teslim edilmeli. Sağlık Merkezi )

  
Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

Madde 7- Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince verilen raporlarla sağlık kuruluşları tarafından verilen ve Çankaya Üni versitesi Sağlık Merkezine teslim edilen raporların aslı, öğrencinin bağlı olduğu akademik yönetim birimi olan bölüm başkanlığı, enstitü/meslek yüksekokulu/hazırlık sınıfı müdürlükleri veya dekanlığa gönderilir. Raporun bir örneği elektronik ortamda Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince muhafaza edilir.