Raporlar

Sağlık merkezine başvuran olguların hekim tarafından yapılan muayene  sonucuna göre gereken durumlarda üniversitemiz akademik, idari çalışanlarına  ve öğrencilere DİNLENME RAPORU düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin, sağlık merkezi dışından aldıkları dinlenme raporları kurum hekimimiz tarafından;  bilimsel açıdan ve Çankaya Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesine göre değerlendirilmekte olup bunun sonucuna göre gerekli işlem yapılmaktadır.

Mevcut Yönergeye göre;

Madde 3- (1) Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin bedensel ve ruhsal sağlık sorunları ile ilgili olarak başvuracakları ilk yer Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezidir. Öğrencilerin, başvuruları sırasında öğrenci kimlik kartını göstermeleri gerekir. Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezine başvuran öğrencinin Sağlık Merkezinde muayenesi yapılır.

Sağlık Kuruluşlarına Başvuru

Madde 4-  (1) Öğrenciler hastalık veya acil durumlarda, bulunduğu yerdeki üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, özel tıp merkezleri ve özel hastanelere başvurabilirler.          

Raporların Teslimi

Madde 5- (1) Raporlar, verildiği tarih ve saatten itibaren geçerli kabul edilir. Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi hekimlerinin düzenledikleri raporlar ile , bu Yönergenin 4 üncü madde hükümlerine uygun olarak başvurulan sağlık kuruluşlarından alınan ve Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince kabul edilen raporlar geçerlidir. Öğrencilerin, aldıkları raporları, raporun bitiminden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde bir dilekçe ekinde Çankaya Üniversitesi Evrak Arşiv Birimine teslim etmeleri gerekir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen raporlar işleme alınmaz.

Raporlar Üzerinde Yapılacak İşlemler

Madde 6 – (1) Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince verilen raporlarla sağlık kuruluşları tarafından verilen ve Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezi tarafından onaylanan raporların aslı, öğrencinin bağlı olduğu akademik yönetim birimi olan bölüm başkanlığı, enstitü/meslek yüksekokulu/hazırlık sınıfı müdürlükleri veya dekanlığa gönderilir. Raporun bir örneği elektronik ortamda Çankaya Üniversitesi Sağlık Merkezince muhafaza edilir. Geçerli raporlara dayanılarak aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Geçerli raporu olan öğrencinin, raporlu olduğu süreler içindeki rahatsızlığı mazeret olarak kabul edilir. Durum ilgili akademik yönetim birimi tarafından öğretim elemanlarına duyurulur.

b) Uzun süreli raporu olan öğrencilerin bir yarıyıldan dört yarıyıla kadar izinli sayılmalarına ilgili mevzuat hükümlerine göre karar verilir.

Madde 7- (1) Yaz öğretimi dönemi (katılacak öğrenciler için) eğitim-öğretime açık süre olarak değerlendirilir.